تکنولوژی FDM

تکنولوژی fdm

تکنولوژی FDM

چاپ سه بعدی یا همان پرینت سه بعدیکه به آن ساخت افزایشی یا additive manufacturing با حرف اختصاری AMنیز گفته میشود.

یکی از روش های مختلف تولید قطعه سه بعدی از مدل سه بعدی کامپیوتری میباشد که قطعه مورد نظر توسط یک کامپیوتر و پرینتر سه بعدی به صورت لایه های مذاب بر روی هم قرار میگیرد و قطعه مورد نظر را تشکیل میدهند.

fused deposition modeling یا به اختصار FDMبه معنی ساختن نمونه های سه بعدی با روی هم قرار دادن لایه های پی در پی مواد مذاب می باشد مه یکی از تکنیک های ساخت افزایشی به شمار میرود. ماده اولیه در این تکنیک مواد مذاب میباشند.

این فناوری از پرینت سه بعدی  به طور گسترده در نمونه سازی و ساخت مدل های اولیه و پروتوتایپ محصولات ،ساخت ماکتو همچنن تولید مستقیم محصولات نهایی استفاده نمود.

FDM هم مثل دیگر روش های AM دارای ساختاری افزایشی میباشد در این روش یک رشته پلاستیکی را با عبور از بخش های داغ نازل ذوب کرده و با کنار هم قرار دادن خطوط باریکی از ماده ذوب شده لایه را ایجاد می کنند که از روی هم قرار دادن این لایه ها قطعه سه بعدی تشکیل می گردد.

تکنولوژی FDMدراواخر دهه 1980 توسط اسکات کرامپ پیاده سازی و گسترش داده شد و در 1990 تجاری سازی گشت.

 

 linkedln

gpluse

twitter

instagram

telegram