خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

نمونه های پرینت شده

 

 

3dprinting-1

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت چاپ: 100 میکرون در راستای محور z

ارتفاع20 سانتی متر 

زمان چاپ40 ساعت 

متریال مصرفیPLA

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3dprinting-2

 

 

 

 

 

کیفیت چاپ: 200 میکرون در راستای محور z

ارتفاع: 25 سانتی متر

زمان چاپ45 ساعت

متریال مصرفیPLA

 

 

3dprinting-3

 

 

   

3dprinting-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت چاپ: 200 میکرون در راستای محور z

ارتفاع8 سانتی متر

زمان چاپ20 ساعت

متریال مصرفیPLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3dprinting-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت چاپ: 250 میکرون در راستای محور z

ارتفاع40 سانتی متر

زمان چاپ60 ساعت

متریال مصرفیPLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3dprinting-6

 

 

 

 

کیفیت چاپ: 200 میکرون در راستای محور z

ارتفاع8 سانتی متر

زمان چاپ16 ساعت

متریال مصرفیPLA

 

 

 

 

3dprinting-7

 

 

 

 

3dprinting-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت چاپ: 200 میکرون در راستای محور z

ارتفاع50 سانتی متر

زمان چاپ48 ساعت

متریال مصرفیPLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3dprinting-9

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت چاپ: 100 میکرون در راستای محور z

ارتفاع20 سانتی متر

زمان چاپ14 ساعت

متریال مصرفیPLA